Четвъртък, 24 Май 2018 09:26

Условия за ползване

Написана от

 

Общи условия

Екипът на "Топлофикация - Плевен" ЕАД разработва страницата www.toplo-pleven.com. Нашата основна цел е да бъдем Ви полезни, като Ви помогнем бързо и лесно да се информирате относно потреблението на топлинна енергия във Вашите имоти и да ползвате справочна информация относно задълженията и плащанията Ви към Дружеството. Освен това на страницата ни може да се информирате за новини и събития, свързани с нашата дейност - производство на електрическа и топлинна енергия.

Декларация за поверителност

Като използвате www.toplo-pleven.com, Вие ни доверявате част от личните си данни. Декларацията за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви данни събираме, защо го вършим и какво правим с тях. Това е важно – надяваме се, че ще отделите време да я прочетете внимателно. И не забравяйте, можете да намерите начини за управление на информацията си и за защита на данните си в редакция на профил.

“Топлофикация - Плевен” ЕАД уведомява своите битови абонати, че в изпълнение на решение на Комисията за защита на потребителите /КЗП/ прието на заседание на 21.02.2013 г. с Протокол №8  предлага на ДКЕВР за одобрение следните промени в “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация - Плевен” ЕАД на потребители в гр. Плевен”.

Сряда, 07 Юли 2004 01:00

Общи условия (битови абонати)

Написана от

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация - Плевен” ЕАД на потребители в град Плевен

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези Общи условия се урежда продажбата на топлинна енергия за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване посредством топлоносител гореща вода между “Топлофикация - Плевен” ЕАД, наричано за краткост “Продавач” и потребители за битови нужди, наричани за краткост "Купувач/и".

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация Плевен" ЕАД на потребители в град Плевен

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тези Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода или водна пара се уреждат взаимоотношенията между "Топлофикация Плевен" ЕАД, наричано за краткост "Продавач" и потребители, ползващи топлинна енергия за стопански нужди, наричани "Купувачи".

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©